Ochrana osobných údajov

1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky,
Prevádzkovateľ-Tomáš Stančík ,Školská 1573/33,96205 Hriňová. Nájdete nás na kamennej predajni – Lúčna 3320,
96205 Hriňová
Prevádzkovateľ internetového obchodu-Tomáš Stančík ,Školská 1573/33,96205 Hriňová, Nájdete nás na kamennej
predajni – Lúčna 3320, 96205 Hriňová
2. Príjemcovia osobných údajov

3. Prevádzkovateľ vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť v zmysle § 44 zákon č.18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými
údajmi, napíšte nám na mail: info@voron.sk telefonicky volajte na číslo:+421918398156 . , alebo nás navštívte osobne na
vyššie uvedenej adrese prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) Dotknutá osoba má právo sa na základe písomnej žiadosti u
prevádzkovateľa domáhať sa informácií o svojich osobných údajoch, ktoré sú predmetom spracúvania alebo
likvidácie či opravy svojich osobných údajov prevádzkovateľom.
4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola
3 GDPR. Dotknutá osoba má právo: podať sťažnosť dozornému orgánu, namietať proti spracúvaniu, požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, na opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a, potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu
identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (ak je ustanovený); účel spracúvania osobných údajov;
zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť
požadované osobné údaje, čas platnosti súhlasu alebo oznámenie, ktorý právny predpis ukladá povinnosť osobné
údaje poskytnúť; tretie strany, ak im majú byť osobné údaje poskytnuté; okruh príjemcov, ak im majú byť osobné
údaje sprístupnené; forma zverejnenia osobných údajov, ak majú byť osobné údaje zverejnené; tretie krajiny, ak sa
má uskutočniť prenos osobných údajov do týchto krajín,
c, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
d, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e, opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
f, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
g, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe jej súhlasu. Uvedenú žiadosť alebo informácie o úniku osobných
údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom možno adresovať
prevádzkovateľovi, na vyššie uvedenej adrese alebo na tel. čísle:+421918398156, resp. na elektronickej
adrese:info@voron.sk

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele
spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť
Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť
informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je
možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Vás, existencii
automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma
automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na
vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa človeka, predovšetkým súvisiacich s výkonnosťou v práci,
majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo
pohybom) V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako
aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie
osobných údajov môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje Vami požadovaným spôsobom. Právo získať osobné
údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
Právo na opravu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie Vašich
neúplných osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie, ak
prevádzkovateľ vykonáva profilovanie alebo spracúva Vaše osobné údaje na týchto právnych základoch:
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na
spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie
právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať
spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho
marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov
týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického
výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie
úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa
Vás týkajú. Ak požiadate prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný ich
vymazať v týchto prípadoch:
a, osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b, odvoláte súhlas, na základe ktorého prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a neexistuje iný právny základ
pre spracúvanie osobných údajov,
c, budete namietať spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných
údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v
rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom,

d, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e, dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym poriadkom,
f, osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1. zákona Ak
prevádzkovateľ zverejnil Vaše osobné údaje a je povinný ich na základe vyššie uvedených podmienok vymazať,
má zároveň povinnosť vzhľadom na dostupnú technológiu a náklady informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí
spracúvajú Vaše osobné údaje, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo
odpisy. Prevádzkovateľ nemá povinnosť zmazať Vaše osobné údaje, ak sú potrebné
a, na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b, na splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d, na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je
pravdepodobné, že vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
alebo
e, na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
a, namietate správnosť Vašich osobných údajov; prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov na
dobu overenia ich správnosti,
b, spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia,
c, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na
uplatnenie právneho nároku, alebo
d, namietate spracúvanie osobných údajov;
e, prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo,
okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za
účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je
povinný Vás informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi (každý, komu sa poskytli Vaše osobné údaje) opravu Vašich
osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže
ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch
informuje.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo získať v štruktúrovanom,
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Zároveň máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva
automatizovanými prostriedkami (t.j. elektronicky), pričom osobné údaje sa spracúvajú buď
a, na základe Vášho súhlasu,
b, alebo sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred
uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Uplatnením práva na prenosnosť nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa
nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov
máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o
ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich
osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť
opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom
sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny
alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo
požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov), ak si takéto právo dotknutá osoba
uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva.
Vyššie uvedené práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) možno e-mailom
alebo písomne poštou uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.
Prevádzkovateľovi takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa
spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového
sídla http://www.dataprotection.gov.sk.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady
vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás
o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom
objednávky, plnenie zmluvy, vybavovanie uplatňovania zodpovednosti za vady predaných výrobkov – vyplývajúce
z plnenia zmluvy.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a
číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie
osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
3. Doba uchovávania osobných údajov – (napíšte do akej doby budete uchovávať osobné údaje, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie, napr. je možne uviesť : tri roky )
Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií
Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k
spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – (napíšte do akej doby budete uchovávať osobné údaje, ak to nie je možné,
kritériá na jej určenie, napr. je možne uviesť : tri roky)

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Možno už teraz máte na webstránke informačnú stránku ku cookies. Túto môžete použiť a doplniť do nej právny
základ - článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Alebo použite text nižšie.
Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu
osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:
1. Účely spracúvania osobných údajov: napríklad: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza
návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, ...vypísať konkrétne ,ktoré používate.
Cookies su malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej
ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.
2. Právny základ spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
3. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich
trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú
uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré
zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba
ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho
prehliadača.
7. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR, časť 7.9 v
organizačnej smernici našej dokumentácie)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne
významne ovplyvňujú.